Chemie Sprej - čistící přípravek KONTAKT IPA - 200ml

Chemie Sprej - čistící přípravek KONTAKT IPA - 200ml

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3335464 | CZ distribuce
99,7% Izopropylalkohol pro víceúčelové čištění nejjemnejší elektroniky a optiky. Nezanechává zbytky ani skvrny na skle či lesklém kovovém povrchu, čistí magnetické hlavy, disketové mechaniky, optiky, zrcadla, DPS. Plně se odpařuje Izopropylalkohol je také znám pod názvy Isopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol. Údaje o nebezpečnosti: H222…
Momentálně nedostupné

Popis


99,7% Izopropylalkohol pro víceúčelové čištění nejjemnejší elektroniky a optiky.
Nezanechává zbytky ani skvrny na skle či lesklém kovovém povrchu, čistí magnetické hlavy, disketové mechaniky, optiky, zrcadla, DPS. Plně se odpařuje
Izopropylalkohol je také znám pod názvy Isopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol.

Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.