Dezinfekce PWS ETL, ničí viry bakterie, plísně, na ruce a povrchy 3 l

Dezinfekce PWS ETL, ničí viry bakterie, plísně, na ruce a povrchy 3 l

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3412676 | CZ distribuce
PWS dezinfekce ETL je přípravek osobní hygieny na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem vhodná k dezinfekci rukou , nákupních košíků, madel, klik dveří a dalších povrchů, které je třeba dezinfikovat. Díky kvalitním surovinám, ze kterých je dezinfekce vyrobena, není tolik cítit po alkoholovém zápachu jako Anti-Covid. Kanystr obsahuje 3 litry…
Cena s DPH2 147,– 
Cena bez DPH1 774,– Kč
Skladem
Doprava od 160 Kč
 Přepravní službou do 25.5.od 160 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis

PWS dezinfekce ETL je přípravek osobní hygieny na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem vhodná k dezinfekci rukou, nákupních košíků, madel, klik dveří a dalších povrchů, které je třeba dezinfikovat. Díky kvalitním surovinám, ze kterých je dezinfekce vyrobena, není tolik cítit po alkoholovém zápachu jako Anti-Covid. Kanystr obsahuje 3 litry dezinfekce.

PWS Dezinfekce ETL, virocid, je kapalný dezinfekční přípravek s virucidním účinkem, určený široké veřejnosti pro jednorázovou i opakovanou dezinfekci rukou a povrchů. Díky svému unikátnímu složení přípravek PWS Dezinfekce ETL, virocid, likviduje spolehlivě nežádoucí bakterie, plísně a viry na povrchu.

Návod k použití:
Kapalný přípravek PWS Dezinfekce ETL, virocid, 1 l nanášejte na dlaně v dostatečném množství (cca 3 ml) a rozetřete jej po povrchu rukou včetně zápěstí tak, aby pokryl celý povrch kůže včetně nehtů, nehtových lůžek a kožních záhybů. Opakovanými pohyby po dobu cca jedné minuty přípravek pečlivě vtírejte do kůže, dokud není suchá. PWS Dezinfekce ETL, virocid, používejte v případě potřeby, maximálně ale 10x denně.
Prostředek nastříkejte na dezinfikované plochy, případně setřete papírovou utěrkou.

Upozornění pro používání:
Přípravek není vhodný pro děti do 3 let.
Při pravidelném používaní hrozí vysušení kůže - v případě, že se pohybujete v bezpečném prostředí, je možné po provedení dezinfekce pokožku rukou na noc ošetřit vhodným regeneračním krémem.

Obsažené účinné látky

 • Peroxid vodíku 1,26 g/100g
 • Ethanol 65,85 g/100g

Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům.

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
 • H272 Může zesílit požár; oxidant.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Specifikace

 • Objem: 3 l
 • Hustota (20°C): 0,795 g/cm3
 • Rozpustnost ve vodě: mísitelná
 • Výbušné vlastnosti: není výbušná

Více v přiloženém bezpečnostním listu.

Mohlo by Vás zajímat

Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.