Oprava betonu DEN BRAVEN DEBBEX BETON FIX 480g

Oprava betonu DEN BRAVEN DEBBEX BETON FIX 480g

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3639322 | CZ distribuce
Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky. - interiér i exteriér - okamžitě použitelný, téměř…
Cena s DPH528,– 
Cena s DPH pro registrované495,– Kč
Cena bez DPH436,– Kč
Skladem
Doprava od 450 Kč
 Přepravní službou do 9.6.od 450 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis


Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky.

- interiér i exteriér
- okamžitě použitelný, téměř bez zápachu
- přetíratelný
- brousitelný
- i na vlhký podklad

Technické parametry:

- Objem: 480g
- Barva: šedá

Identifikace nebezpečnosti
DEBBEX Oprava betonu BETON FIX (složka A)

Signální slovo:VAROVÁNÍ
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P332/313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Složení:Vinyltoluen, Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino

DEBBEX Oprava betonu BETON FIX (složka B)

Signální slovo:VAROVÁNÍ
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Složení:dibenzoylperoxid, ethan-1,2-diol
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.