Přípravek pro chlorovou dezinfekci bazénové vody CRANIT Chlor Šok 1kg

Přípravek pro chlorovou dezinfekci bazénové vody CRANIT Chlor Šok 1kg

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3653909 | CZ distribuce
Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Pokyny Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte…
Momentálně nedostupné

Popis


Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Pokyny
Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Následně nalijte počáteční dávku přípravku (granulát rozpuštěný vodou v plastové nádobě) do sběrače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlorování se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit. Při pravidelném provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit chlor šok. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. chloru až na 1,0 mg/l. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Cranit tester pro bazény 4v1).

Dávkování
Počáteční dávka 10 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 (1 000 litrů) vody. Průběžná dávka: každých 4 – 6 dnů cca 5 g/m3. Zvýšená dávka: 8 až 12 g/m3.

Upozornění
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Neodpovídáme za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/tel. 224919293, 224915402.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.