Přípravek pro chlorovou dezinfekci bazénové vody CRANIT Chlor Šok 1kg

Přípravek pro chlorovou dezinfekci bazénové vody CRANIT Chlor Šok 1kg

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3653909 | CZ distribuce
Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Pokyny Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte…
Cena s DPH557,– 
Cena s DPH pro registrované522,– Kč
Cena bez DPH460,– Kč
Skladem
Doprava od 450 Kč
 Přepravní službou do 22.5.od 450 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis


Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Pokyny
Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Následně nalijte počáteční dávku přípravku (granulát rozpuštěný vodou v plastové nádobě) do sběrače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlorování se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit. Při pravidelném provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit chlor šok. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. chloru až na 1,0 mg/l. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Cranit tester pro bazény 4v1).

Dávkování
Počáteční dávka 10 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 (1 000 litrů) vody. Průběžná dávka: každých 4 – 6 dnů cca 5 g/m3. Zvýšená dávka: 8 až 12 g/m3.

Upozornění
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Neodpovídáme za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/tel. 224919293, 224915402.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.