Přípravek proti plísním se zinkem AGROBIO Inporo Pro Mimozin HP 50ml

Přípravek proti plísním se zinkem AGROBIO Inporo Pro Mimozin HP 50ml

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3794644 | CZ distribuce
Přípravek na přírodní bázi s obsahem zinku a molybdenu. Pro postřik nebo zálivku rostlin. Obsahuje: zinek Zn (1,95 %) molybden Mo (0,05%) dále navíc obsahuje extrakt ze stromu Mimosa tenuiflora (Citlivka) Jak účinkuje? přípravek (korektor) na přírodní bázi aplikace postřikem ovocných stromů, révy, jahodníků, zeleniny, okrasných rostlin před…
Cena s DPH501,– 
Cena s DPH pro registrované470,– Kč
Cena bez DPH414,– Kč
Skladem
Doprava od 450 Kč
 Přepravní službou do 24.4.od 450 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis


Přípravek na přírodní bázi s obsahem zinku a molybdenu. Pro postřik nebo zálivku rostlin.

Obsahuje:
zinek Zn (1,95 %)
molybden Mo (0,05%)
dále navíc obsahuje extrakt ze stromu Mimosa tenuiflora (Citlivka)

Jak účinkuje?
přípravek (korektor) na přírodní bázi
aplikace postřikem ovocných stromů, révy, jahodníků, zeleniny, okrasných rostlin před výskytem padlí, plísni šedé, alternáriových skvrnitostí, antraknóz nebo bakteriálních chorob (suchá skvrnitost listů peckovin, aj.)
aplikaci zálivkou jahodníků, kořenové zeleniny, mladých výsevů zeleniny před výskytem půdních chorob (fuzária, verticilia, sclerotinia, phytia, rhizoctonia, aj.)
zvyšuje odolnost rostlin
doplnění zinku a molybdenu do půdy

Pro jaké rostliny je registrován?
vhodný pro všechny rostliny
zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně aj.)
jahody a drobné ovoce (angrešt, rybíz, ostružiník, aj.)
ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
réva vinná
okrasné rostliny a dřeviny

Jak jej použít?
postřikem (hlavní použití) v dávce 25-50 ml / 10 l vody, opakovat každých 7-15 dní
event. zálivkou v dávce 20-30 ml / 100 m2 , tj. 2-3 ml / 10 m2, množství vody si zvolte podle svých zkušeností, kolik vody spotřebujete na danou plochu (dávka na plochu)

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal do místa sběru odpadu.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353+P310 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.